Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 22 september 2022

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze dienst gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis.  De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden:

Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten met stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.

Account betekent een unieke account gecreëerd voor U om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar TAURIA Inc., 170 Columbia St W - Unit 1, Waterloo, Ontario, Canada.

Inhoud verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die door U geplaatst, geüpload, gelinkt of anderszins beschikbaar gemaakt kan worden, ongeacht de vorm van die inhoud.

Land verwijst naar: Nederland en Canada.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Feedback betekent feedback, innovaties of suggesties die U verstuurt met betrekking tot de eigenschappen, prestaties of kenmerken van onze Dienst.

Gratis Proefperiode verwijst naar een beperkte periode die gratis kan zijn bij aankoop van een Abonnement.

Goederen verwijst naar de artikelen die op de Dienst te koop worden aangeboden.

Bestellingen betekenen een verzoek van U om Goederen van ons te kopen.

Service verwijst naar de Website.

Abonnementen verwijst naar de diensten of toegang tot de Service die op abonnementsbasis door het Bedrijf aan U worden aangeboden.

Voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) betekenen deze Voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Service.

Sociale mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt.

Website verwijst naar TAURIA, toegankelijk via https://www.TAURIA.com/

U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen U en het Bedrijf.  In deze Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden.  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken gaat U akkoord met deze Voorwaarden.  Indien U het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden en Condities dan mag U de Dienst niet betreden.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar.  Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar de Service gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is tevens afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf.  Ons Privacybeleid beschrijft Ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonlijke informatie wanneer U de Applicatie of de Website gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.  Lees ons Privacybeleid (https://www.tauria.com/nl/privacybeleid) zorgvuldig door voordat u onze Dienst gebruikt.

Abonnementen

Abonnementsperiode

De Dienst of sommige onderdelen van de Dienst zijn alleen beschikbaar met een betaald Abonnement.  U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis (zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks), afhankelijk van het type Abonnementsplan dat u bij de aanschaf van het Abonnement kiest.

Aan het einde van elke periode wordt Uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij U het opzegt of het Bedrijf het opzegt.

Annulering van abonnementen

U kunt de verlenging van Uw Abonnement opzeggen via de instellingenpagina van Uw Account of door contact op te nemen met de Onderneming.  U zult geen terugbetaling ontvangen voor de vergoedingen die U reeds voor Uw huidige Abonnementsperiode hebt betaald en U zult tot het einde van Uw huidige Abonnementsperiode toegang hebben tot de Dienst.

Facturering

U dient het Bedrijf te voorzien van nauwkeurige en volledige factureringsinformatie, inclusief volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode.

Indien automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvindt, zal het Bedrijf een elektronische factuur uitreiken waarin wordt aangegeven dat u handmatig, binnen een bepaalde termijn, de volledige betaling moet verrichten die overeenkomt met de op de factuur vermelde factureringsperiode.

Veranderingen in vergoedingen

De Onderneming kan naar eigen goeddunken en te allen tijde de Abonnementsvergoedingen wijzigen.  Elke wijziging van de Abonnementsvergoeding wordt van kracht aan het einde van de dan lopende Abonnementsperiode.

Het Bedrijf zal U een redelijke voorafgaande kennisgeving doen toekomen van een wijziging van de Abonnementsvergoedingen om U de gelegenheid te geven Uw Abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Uw voortgezette gebruik van de Dienst nadat de wijziging van het Abonnementsgeld van kracht is geworden, houdt in dat U ermee instemt het gewijzigde bedrag van het Abonnementsgeld te betalen.

Terugbetalingen

Behalve indien wettelijk vereist, worden betaalde abonnementsgelden niet terugbetaald.

Bepaalde restitutieverzoeken voor Abonnementen kunnen door het Bedrijf van geval tot geval in overweging worden genomen en naar eigen goeddunken van het Bedrijf worden ingewilligd.

Gratis proefperiode

Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken gedurende een beperkte periode een Abonnement met een Gratis Proefabonnement aanbieden.

Het kan zijn dat U Uw factuurgegevens moet invoeren om U aan te melden voor de Gratis Proefperiode.

Indien U Uw factuurgegevens invult bij het aanmelden voor een Gratis Proefabonnement, wordt U door het Bedrijf niet in rekening gebracht totdat het Gratis Proefabonnement is afgelopen. Op de laatste dag van de Gratis Proefperiode worden, tenzij U Uw Abonnement heeft geannuleerd, automatisch de toepasselijke Abonnementsvergoedingen voor het door U geselecteerde Abonnementstype aan U in rekening gebracht.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving (i) de voorwaarden van het Gratis Proefaanbod te wijzigen, of (ii) een dergelijk Gratis Proefaanbod te annuleren.

Bestellingen voor goederen plaatsen

Door het plaatsen van een Bestelling voor Goederen via de Dienst, garandeert U dat U wettelijk in staat bent om bindende contracten af te sluiten.

Uw informatie

Indien U een Bestelling wenst te plaatsen voor Goederen die via de Dienst beschikbaar zijn, kan U gevraagd worden bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor Uw Bestelling, waaronder, zonder beperking, Uw naam, Uw e-mail, Uw telefoonnummer, Uw creditcardnummer, de vervaldatum van Uw creditcard, Uw factuuradres en Uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) U het wettelijke recht hebt om een krediet- of debetkaart(en) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die U ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig is.

Door het verstrekken van dergelijke informatie, verleent U ons het recht om de informatie te verstrekken aan derden die de betalingen verwerken om de voltooiing van Uw bestelling te vergemakkelijken.

Bestelling annuleren

Wij behouden ons het recht voor om Uw bestelling te allen tijde te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Beschikbaarheid van goederen

 • Fouten in de beschrijving of prijzen van Goederen

 • Fouten in uw bestelling

Wij behouden ons het recht voor Uw bestelling te weigeren of te annuleren indien fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed.

Uw rechten om uw bestelling te annuleren

Goederen die u koopt kunnen alleen worden geretourneerd in overeenstemming met deze Voorwaarden en Ons Retourbeleid.

Ons retourbeleid maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Lees ons retourbeleid voor meer informatie over uw recht om uw bestelling te annuleren.

Uw recht om een Bestelling te annuleren geldt alleen voor Goederen die in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin U ze heeft ontvangen. U dient ook alle instructies, documenten en verpakkingen van de producten mee te sturen. Goederen die beschadigd zijn of niet in dezelfde staat verkeren als waarin U ze ontvangen heeft of die gedragen zijn en waarvan de originele verpakking niet meer geopend kan worden, worden niet terugbetaald. U dient daarom redelijke zorg te dragen voor de gekochte Goederen zolang deze in Uw bezit zijn.

Wij zullen U uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij de geretourneerde Goederen hebben ontvangen, terugbetalen. Wij zullen hetzelfde betaalmiddel gebruiken als U voor de Bestelling heeft gebruikt, en U zult voor deze terugbetaling geen kosten verschuldigd zijn.

U hebt niet het recht om een Bestelling voor de levering van een van de volgende Goederen te annuleren:

 • De levering van Goederen die volgens Uw specificaties of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

 • De levering van Goederen die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, snel bederven of waarvan de vervaldatum is verstreken.

 • De levering van Goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending en na levering niet verzegeld waren.

 • De levering van Goederen die na levering naar hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere zaken.

 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de prestatie is begonnen met Uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en U hebt erkend dat U Uw recht op opzegging verliest.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Wij werken Ons aanbod van Goederen op de Dienst voortdurend bij.  De goederen die beschikbaar zijn op onze dienst kunnen verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn, en wij kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over onze goederen op de dienst en in onze reclame op andere websites.

Wij kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, waaronder prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen en doen dat ook niet.  Wij behouden ons het recht voor informatie te wijzigen of bij te werken en fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Prijsbeleid

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment voorafgaand aan de aanvaarding van een Order te herzien, met inbegrip van het veranderen van een gratis dienst naar een betaalde dienst en het in rekening brengen van Diensten die eerder gratis werden aangeboden; op voorwaarde echter dat het Bedrijf u vooraf op de hoogte zal stellen en u de gelegenheid zal geven om uw Account te beëindigen indien het Bedrijf de prijs van een Dienst waarop u geabonneerd bent wijzigt en u geen kosten in rekening zal brengen voor een voorheen gratis Dienst, tenzij u op de hoogte bent gesteld van de toepasselijke kosten en ermee hebt ingestemd deze kosten te betalen.

De opgegeven prijzen kunnen door het Bedrijf worden herzien na het aanvaarden van een Bestelling in het geval van een gebeurtenis die van invloed is op de levering, veroorzaakt door overheidsmaatregelen, variaties in douanerechten, hogere verzendkosten, hogere wisselkosten en andere zaken waarover het Bedrijf geen controle heeft. In dat geval heeft U het recht Uw Bestelling te annuleren.

Betalingen

Voor alle gekochte Goederen geldt een eenmalige betaling of terugkerende betalingen in het geval van serviceabonnementen.  Betaling kan geschieden via verschillende betaalmethoden die wij beschikbaar hebben, zoals Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express kaarten of online betaalmethoden (bijvoorbeeld PayPal of Stripe).

Betaalkaarten (creditcards of debetkaarten) zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door Uw kaartuitgever. Indien wij de vereiste autorisatie niet ontvangen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van Uw bestelling.

Gebruikersaccounts

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst of bij een Sociale Mediadienst van een derde partij wordt gebruikt.

U gaat ermee akkoord Uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van Uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet rechtmatig voor gebruik beschikbaar is, een naam of handelsmerk waarop zonder passende toestemming rechten van een andere persoon of entiteit dan U rusten, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

Inhoud

Uw recht om inhoud te plaatsen

Onze Dienst kan U toestaan Inhoud te plaatsen.  U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die U op de Dienst plaatst, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door Inhoud op de Dienst te plaatsen, verleent U ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Dienst te gebruiken, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te reproduceren en te verspreiden.  U behoudt al Uw rechten op alle Inhoud die U indient, plaatst of weergeeft op of via de Dienst en U bent verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten.  U gaat ermee akkoord dat deze licentie voor ons het recht omvat om uw geplaatste Inhoud publiekelijk beschikbaar te maken, waarbij andere gebruikers uw geplaatste Inhoud ook kunnen gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van U is (U bezit het) of U heeft het recht het te gebruiken en ons de rechten en licentie te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van Uw Inhoud op of via de Dienst geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon.

Inhoudelijke beperkingen

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gebruikers van de Service.  U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat U als enige verantwoordelijk bent voor de Inhoud en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, ongeacht of dit gebeurt door U of door een derde persoon die uw account gebruikt.

U mag geen Inhoud verzenden die onwettig, beledigend, verontrustend, bedoeld om te walgen, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Voorbeelden van dergelijke verwerpelijke Inhoud zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende:

 • Onwettig of het bevorderen van onwettige activiteiten.

 • Lasterlijke, discriminerende of kleingeestige inhoud, waaronder verwijzingen naar of commentaar op religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen.

 • Spam, machinaal - of willekeurig - gegenereerd, die ongeoorloofde of ongevraagde reclame vormt, kettingbrieven, elke andere vorm van ongeoorloofde uitnodiging, of elke vorm van loterij of gokken.

 • Het bevatten of installeren van virussen, wormen, malware, trojaanse paarden of andere inhoud die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken of om schade toe te brengen aan of ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot gegevens of andere informatie van een derde persoon.

 • Inbreuk maken op eigendomsrechten van enige partij, met inbegrip van octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere rechten.

 • Zich voordoen als een persoon of entiteit met inbegrip van het bedrijf en zijn werknemers of vertegenwoordigers.

 • Het schenden van de privacy van derden.

 • Valse informatie en kenmerken.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken te bepalen of openbare Inhoud al dan niet gepast is en voldoet aan deze Voorwaarden, deze Inhoud te weigeren of te verwijderen.  Het Bedrijf behoudt zich verder het recht voor om opmaak en bewerkingen aan te brengen en de manier waarop de Inhoud wordt weergegeven te wijzigen.  Het Bedrijf kan ook het gebruik van de Service beperken of intrekken als U dergelijke verwerpelijke Inhoud plaatst.  Aangezien het Bedrijf niet alle door gebruikers en/of derden op de Service geplaatste inhoud kan controleren, gaat U ermee akkoord de Service op eigen risico te gebruiken.  U begrijpt dat door het gebruik van de Service U kunt worden blootgesteld aan inhoud die U beledigend, onfatsoenlijk, onjuist of verwerpelijk vindt, en U stemt ermee in dat het Bedrijf onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk is voor enige inhoud, met inbegrip van eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik van enige inhoud.

Back-ups van inhoud

Hoewel er regelmatig back-ups van de inhoud worden gemaakt, garandeert de onderneming niet dat er geen verlies of corruptie van gegevens zal optreden.

Corrupte of ongeldige back-uppunten kunnen worden veroorzaakt door, zonder beperking, Inhoud die corrupt is voordat een back-up wordt gemaakt of die verandert tijdens de uitvoering van een back-up.

Het Bedrijf zal ondersteuning bieden en proberen bekende of ontdekte problemen op te lossen die de back-ups van de Inhoud kunnen beïnvloeden. Maar U erkent dat het Bedrijf geen aansprakelijkheid heeft met betrekking tot de integriteit van Content of het niet succesvol herstellen van Content naar een bruikbare staat.

U stemt ermee in een volledige en nauwkeurige kopie van alle Inhoud te bewaren op een locatie die onafhankelijk is van de Dienst.

Auteursrecht

Inbreuk op intellectueel eigendom

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke bewering dat op de Dienst geplaatste Inhoud inbreuk maakt op een auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon.

Indien U een auteursrechthebbende bent, of gemachtigd namens een, en U gelooft dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt die plaatsvindt via de Dienst, moet U Uw kennisgeving schriftelijk indienen ter attentie van onze auteursrechtagent via e-mail op DMCA@TAURIA.com  en in Uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk opnemen.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding (inclusief kosten en honoraria van advocaten) voor het ten onrechte beweren dat enige Inhoud inbreuk maakt op Uw auteursrecht.

DMCA-kennisgeving en DMCA-procedure voor claims wegens inbreuk op het auteursrecht

U kunt een kennisgeving indienen overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor meer details):

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.

 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden, inclusief de URL (d.w.z. het adres van de webpagina) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk.

 • Identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Dienst waar het materiaal dat volgens U inbreuk maakt zich bevindt.

 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Een verklaring van U dat U te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.

 • Een verklaring van U, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in Uw kennisgeving juist is en dat U de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze auteursrechtenagent via e-mail op DMCA@TAURIA.com. Na ontvangst van een kennisgeving zal het Bedrijf naar eigen goeddunken de maatregelen nemen die het passend acht, waaronder verwijdering van de gewraakte inhoud van de Service.

Intellectueel eigendom

De Service en de oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van Inhoud die door U of andere gebruikers is verstrekt), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers.

De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel het land als het buitenland.

Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Uw feedback aan ons

U draagt alle rechten, aanspraken en belangen in alle Feedback die u aan het Bedrijf verstrekt over.  Indien deze overdracht om welke reden dan ook geen effect heeft, stemt u ermee in het Bedrijf een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om deze Feedback zonder beperkingen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te verspreiden, te wijzigen en te exploiteren.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.  U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden U ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die U bezoekt.

Bovendien heeft TAURIA niet alle aan haar internetsite gekoppelde sites gecontroleerd en is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites.  De opname van een link betekent niet dat TAURIA de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Beëindiging

Wij kunnen Uw Account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien U deze Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging eindigt Uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk.  Indien U Uw Account wilt beëindigen, kunt U eenvoudigweg het gebruik van de Dienst staken.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen lijden, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers krachtens enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD indien U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie haar essentiële doel mist.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn.  In deze staten wordt de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de grootste mate die wettelijk is toegestaan.

"ALS ZODANIG" en "ALS BESCHIKBAAR" Disclaimer

De Service wordt aan U geleverd "ALS ZODANIG" en "ALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens haar Gelieerde Ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, zijn servers, de inhoud of e-mails die van of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

De materialen op de website van TAURIA kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten.  TAURIA garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn.  TAURIA kan te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. TAURIA gaat echter geen enkele verplichting aan om de materialen bij te werken.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze paragraaf worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving uitvoerbaar is.

Privacybeleid

TAURIA verkoopt, ruilt, leent of geeft uw informatie niet weg.  Het bedrijf verzamelt, bewaart, onderhoudt en deelt informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid: https://www.tauria.com/nl/privacybeleid.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, erkent U dat U hierbij akkoord gaat en instemt met de voorwaarden van Ons Privacybeleid.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst worden beheerst door de wetten van Canada, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten.  Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Indien U een probleem of geschil heeft over de Service, gaat U ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers uit de Europese Unie (EU)

Als U een consument uit de Europese Unie bent, zult U profiteren van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waarin U verblijft.

Eindgebruikbepalingen van de Amerikaanse federale overheid

Als U een eindgebruiker van de Amerikaanse federale overheid bent, is onze Service een "Commercial Item" zoals die term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101.

Wettelijke naleving in de VS

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de regering van de Verenigde Staten of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een "terrorisme ondersteunend" land, en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de regering van de Verenigde Staten.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken, voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Ontheffing

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van de uitvoering van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of die uitvoering op een later tijdstip te eisen, noch zal de afstand van een inbreuk een afstand van een latere inbreuk vormen.

Vertaling Tolk

Deze Algemene Voorwaarden kunnen vertaald zijn als Wij ze aan U beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst. U gaat ermee akkoord dat in geval van een geschil de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen.  Indien een herziening materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door Ons bepaald.

Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden.  Indien U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Dienst.

Volledige overeenkomst

De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen U en het Bedrijf met betrekking tot uw gebruik van de Service en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen U en het Bedrijf.

U kunt worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn wanneer U andere diensten van het Bedrijf gebruikt of koopt, die het Bedrijf aan U zal verstrekken op het moment van dergelijk gebruik of aankoop.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: DPO@TAURIA.com

Per post: DMCA Officer - TAURIA | 170 Columbia St W - Unit 1 -Waterloo - ON - N2L 3L3 - Canada

Wanneer U een account bij ons aanmaakt, dient U ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken. Indien u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze dienst.

Introduction

TAURIA’s business objective is to provide outstanding tools for private and secure communications. Therefore, our operations already secure and protects user’s information by default. We believe the your information belongs to you and only you.TAURIA respects the privacy of everyone who visits this site. Unlike other sites we will not sell, lend, disclose, or give out your information to any third party. Any information ever collected will only be used to improve our knowledge of the use of our Website. Please read our Privacy Policy carefully in order to understand how we collect and use information provided to us. By accessing this Website you accept all the terms and conditions of this Privacy Policy. By submitting your personal information to us, you will be deemed to have given your permission for internal use only.

Your Rights Over Your Information

TAURIA believes that you must be able to access and control your personal information. You have the right to request access to, correct, amend, delete, port to another service provider, restrict, or object to certain uses of your personal information. We will not charge you more or provide you with a different level of service if you exercise any of these rights.If you are not happy with our response to a request, you can contact us to resolve the issue. You also have the right to contact your local data protection or privacy authority at any time.

Data Residency

We are a Dutch-Canadian company, countries with the strict data privacy laws. We will leave information within the European Union on Servers in the Netherlands. We keep Canadian data on servers in Canada. To operate our business, we may send minimal personal information outside of your state (or province), or country, including to the United States. This data may be subject to the laws of the countries where we send it. When we send information across borders, we take steps to protect your information.If we then send this personal information outside of Canada (for example, when we send this information to our Credit Card Processors), this information is protected by contractual commitments that are comparable to those provided in European Commission’s Standard contractual clauses for data transfers between EU and non-EU countries (Standard Contractual Clauses.)Finally, while TAURIA only keeps a minimal set of your information at any time, there might be times that we will be legally required to disclose personal information (such as under a valid court order).

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.

Business, for the purpose of the CCPA (California Consumer Privacy Act), refers to the Company as the legal entity that collects Consumers' personal information and determines the purposes and means of the processing of Consumers' personal information, or on behalf of which such information is collected and that alone, or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of consumers' personal information, that does business in the State of California.

Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to TAURIA Inc., 170 Columbia St W - Unit 1 - Waterloo - ON - N2L 3L3 - Canada. For the purpose of the GDPR, the Company is the Data Controller.

Consumer, for the purpose of the CCPA (California Consumer Privacy Act), means a natural person who is a California resident. A resident, as defined in the law, includes (1) every individual who is in the USA for other than a temporary or transitory purpose, and (2) every individual who is domiciled in the USA who is outside the USA for a temporary or transitory purpose.

Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.Country refers to: The Netherlands and Canada.

Data Controller, for the purposes of the GDPR (General Data Protection Regulation), refers to the Company as the legal person which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of Personal Data.

Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.

Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual. For the purposes of GDPR, Personal Data means any information relating to You such as a name, an identification number, location data, online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity. For the purposes of the CCPA, Personal Data means any information that identifies, relates to, describes or is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with You.

Sale, For the purpose of the CCPA (California Consumer Privacy Act), means selling, renting, releasing, disclosing, disseminating, making available, transferring, or otherwise communicating orally, in writing, or by electronic or other means, a Consumer's personal information to another business or a third party for monetary or other valuable consideration.

Sensitive Personal Information - Information that this site will NEVER collect, which are related to health, sexual orientation, political views, or religious belief, among others.

Service refers to the Website.

Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used. For the purpose of the GDPR, Service Providers are considered Data Processors.

Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

Website refers to TAURIA, accessible from https://www.TAURIA.com/

You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable. Under GDPR (General Data Protection Regulation), You can be referred to as the Data Subject or as the User as you are the individual using the Service.

Collecting and Using Your Personal Data

TAURIA will never collect any Sensitive Personal Data. TAURIA will only collect and protect minimal data for proper business operation, such as contacting You.Types

Types of Data Collected

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

Email Address
First name and Last name
Phone number
Usage Data

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

Usage Data
Usage Data is collected automatically when using the Service.
Usage Data may include information such as Your Device's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.
When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.
We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.
Tracking Technologies and Cookies
We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service. The technologies We use may include:
Cookies or Browser Cookies.
A cookie is a small file placed on Your Device. You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service. Unless you have adjusted Your browser setting so that it will refuse Cookies, our Service may use Cookies.
Flash Cookies. Certain features of our Service may use local stored objects (or Flash Cookies) to collect and store information about Your preferences or Your activity on our Service. Flash Cookies are not managed by the same browser settings as those used for Browser Cookies. For more information on how You can delete Flash Cookies, please read "Where can I change the settings for disabling, or deleting local shared objects?" available at helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
Web Beacons. Certain sections of our Service and our emails may contain small electronic files known as web beacons (also referred to as clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit the Company, for example, to count users who have visited those pages or opened an email and for other related website statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying system and server integrity).Cookies can be "Persistent" or "Session" Cookies. Persistent Cookies remain on Your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close Your web browser. You can learn more about cookies on TermsFeed website article.We use both Session and Persistent Cookies for the purposes set out below:
Necessary / Essential CookiesType: Session Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.Cookies Policy / Notice Acceptance CookiesType: Persistent Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.Functionality CookiesType: Persistent Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.Tracking and Performance CookiesType: Persistent Cookies
Administered by: Third-Parties
Purpose: These Cookies are used to track information about traffic to the Website and how users use the Website. The information gathered via these Cookies may directly or indirectly identify you as an individual visitor. This is because the information collected is typically linked to a pseudonymous identifier associated with the device you use to access the Website. We may also use these Cookies to test new pages, features or new functionality of the Website to see how our users react to them.For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit our Cookies Policy or the Cookies section of our Privacy Policy.Use of Your Personal DataThe Company may use Personal Data for the following purposes:To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.
To manage Your account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.
To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application's push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.
To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.
For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.
For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.
We may share Your personal information in the following situations:
With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, for payment processing, to contact You.
For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.
With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.
With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside.
With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.
Retention of Your Personal Data
The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.
Transfer of Your Personal Data
Your information, including Personal Data, is processed at the Company's operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.
Disclosure of Your Personal Data
Business Transactions
If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.
Law enforcement
Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).
Other legal requirementsThe Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to: Comply with a legal obligation Protect and defend the rights or property of the Company Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service Protect the personal safety of Users of the Service or the public Protect against legal liability
Security of Your Personal Data
The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.
Detailed Information on the Processing of Your Personal Data
The Service Providers We use may have access to Your Personal Data. These third-party vendors collect, store, use, process and transfer information about Your activity on Our Service in accordance with their Privacy Policies.AnalyticsWe may use third-party Service providers to monitor and analyze the use of our Service.
Google Analytics
Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.
You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: https://policies.google.com/privacy
Email Marketing
We may use Your Personal Data to contact You with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to You. You may opt-out of receiving any, or all, of these communications from Us by following the unsubscribe link or instructions provided in any email We send or by contacting Us.We may use Email Marketing Service Providers to manage and send emails to You.
Payments
We may provide paid products and/or services within the Service. In that case, we may use third-party services for payment processing (e.g. payment processors).We will not store or collect Your payment card details. That information is provided directly to Our third-party payment processors whose use of Your personal information is governed by their Privacy Policy. These payment processors adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, Mastercard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of payment information.
Stripe
Their Privacy Policy can be viewed at https://stripe.com/us/privacy
GDPR Privacy
Legal Basis for Processing Personal Data under GDPR
We may process Personal Data under the following conditions:For the purposes of this Privacy Policy:
Consent: You have given Your consent for processing Personal Data for one or more specific purposes.
Performance of a contract: Provision of Personal Data is necessary for the performance of an agreement with You and/or for any pre-contractual obligations thereof.
Legal obligations Processing Personal Data is necessary for compliance with a legal obligation to which the Company is subject. Vital interests: Processing Personal Data is necessary in order to protect Your vital interests or of another natural person.
Public interests: Processing Personal Data is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Company.
Legitimate interests: Processing Personal Data is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Company.In any case, the Company will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.
Your Rights under the GDPR
The Company undertakes to respect the confidentiality of Your Personal Data and to guarantee You can exercise Your rights. You have the right under this Privacy Policy, and by law if You are within the EU, to:
Request access to Your Personal Data. The right to access, update or delete the information We have on You. Whenever made possible, you can access, update or request deletion of Your Personal Data directly within Your account settings section. If you are unable to perform these actions yourself, please contact Us to assist You. This also enables You to receive a copy of the Personal Data We hold about You.
Request correction of the Personal Data that We hold about You.
You have the right to have any incomplete or inaccurate information We hold about You corrected.
Object to processing of Your Personal Data.
This right exists where We are relying on a legitimate interest as the legal basis for Our processing and there is something about Your particular situation, which makes You want to object to our processing of Your Personal Data on this ground. You also have the right to object where We are processing Your Personal Data for direct marketing purposes. Request erasure of Your Personal Data. You have the right to ask Us to delete or remove Personal Data when there is no good reason for Us to continue processing it. Request the transfer of Your Personal Data.
We will provide to You, or to a third-party You have chosen, Your Personal Data in a structured, commonly used, machine-readable format. Please note that this right only applies to automated information which You initially provided consent for Us to use or where We used the information to perform a contract with You.
Withdraw Your consent. You have the right to withdraw Your consent on using your Personal Data. If You withdraw Your consent, We may not be able to provide You with access to certain specific functionalities of the Service.
Exercising of Your GDPR Data Protection Rights
You may exercise Your rights of access, rectification, cancellation and opposition by contacting Us. Please note that we may ask You to verify Your identity before responding to such requests. If You make a request, We will try our best to respond to You as soon as possible.You have the right to complain to a Data Protection Authority about Our collection and use of Your Personal Data. For more information, if You are in the European Economic Area (EEA), please contact Your local data protection authority in the EEA.CCPA PrivacyThis privacy notice section for California residents supplements the information contained in Our Privacy Policy and it applies solely to all visitors, users, and others who reside in the State of California.
Categories of Personal Information Collected
We collect information that identifies, relates to, describes, references, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular Consumer or Device. The following is a list of categories of personal information which we may collect or may have been collected from California residents within the last twelve (12) months.Please note that the categories and examples provided in the list below are those defined in the CCPA. This does not mean that all examples of that category of personal information were in fact collected by Us, but reflects our good faith belief to the best of our knowledge that some of that information from the applicable category may be and may have been collected. For example, certain categories of personal information would only be collected if You provided such personal information directly to Us.
Category A: Identifiers.
Examples: A real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, Internet Protocol address, email address, account name, driver's license number, passport number, or other similar identifiers.
Collected: Yes.
Category B: Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).
Examples: A name, signature, Social Security number, physical characteristics or description, address, telephone number, passport number, driver's license or state identification card number, insurance policy number, education, employment, employment history, bank account number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information, or health insurance information. Some personal information included in this category may overlap with other categories.
Collected: Yes.
Category C: Protected classification characteristics under California or federal law.
Examples: Age (40 years or older), race, color, ancestry, national origin, citizenship, religion or creed, marital status, medical condition, physical or mental disability, sex (including gender, gender identity, gender expression, pregnancy or childbirth and related medical conditions), sexual orientation, veteran or military status, genetic information (including familial genetic information). Collected: No.Category D: Commercial information.Examples: Records and history of products or services purchased or considered.
Collected: Yes.
Category E: Biometric information.Examples: Genetic, physiological, behavioral, and biological characteristics, or activity patterns used to extract a template or other identifier or identifying information, such as, fingerprints, faceprints, and voiceprints, iris or retina scans, keystroke, gait, or other physical patterns, and sleep, health, or exercise data.
Collected: No.
Category F: Internet or other similar network activity.Examples: Interaction with our Service or advertisement.
Collected: Yes.
Category G: Geolocation data.Examples: Approximate physical location.
Collected: No.
Category H: Sensory data.Examples: Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information.
Collected: No.
Category I: Professional or employment-related information.Examples: Current or past job history or performance evaluations.
Collected: No.
Category J: Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).Examples: Education records directly related to a student maintained by an educational institution or party acting on its behalf, such as grades, transcripts, class lists, student schedules, student identification codes, student financial information, or student disciplinary records.
Collected: No.
Category K: Inferences drawn from other personal information.Examples: Profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.
Collected: No.
Under CCPA, personal information does not include:
a. Publicly available information from government records
b. Deidentified or aggregated consumer information
c. Information excluded from the CCPA's scope, such as:
Directly from you.
For example, from the forms You complete on our Service, preferences You express or provide through our Service, or from Your purchases on our Service.
Indirectly from you. For example, from observing Your activity on our Service.
Automatically from You. For example, through cookies We or our Service Providers set on Your Device as You navigate through our Service.
From Service Providers. For example, third-party vendors to monitor and analyze the use of our Service, third-party vendors for payment processing, or other third-party vendors that We use to provide the Service to You.
Use of Personal Information for Business Purposes or Commercial Purposes
We may use or disclose personal information We collect for "business purposes" or "commercial purposes" (as defined under the CCPA), which may include the following examples: To operate our Service and provide You with our Service. To provide You with support and to respond to Your inquiries, including to investigate and address Your concerns and monitor and improve our Service. To fulfill or meet the reason You provided the information. For example, if You share Your contact information to ask a question about our Service, We will use that personal information to respond to Your inquiry. If You provide Your personal information to purchase a product or service, We will use that information to process Your payment and facilitate delivery. To respond to law enforcement requests and as required by applicable law, court order, or governmental regulations. As described to You when collecting Your personal information or as otherwise set forth in the CCPA. For internal administrative and auditing purposes. To detect security incidents and protect against malicious, deceptive, fraudulent or illegal activity, including, when necessary, to prosecute those responsible for such activities.Please note that the examples provided above are illustrative and not intended to be exhaustive. For more details on how we use this information, please refer to the "Use of Your Personal Data" section.If We decide to collect additional categories of personal information or use the personal information We collected for materially different, unrelated, or incompatible purposes We will update this Privacy Policy.
Disclosure of Personal Information for Business Purposes or Commercial Purposes
We may use or disclose and may have used or disclosed in the last twelve (12) months the following categories of personal information for business or commercial purposes: Category A: Identifiers Category B: Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) Category D: Commercial information Category F: Internet or other similar network activityPlease note that the categories listed above are those defined in the CCPA. This does not mean that all examples of that category of personal information were in fact disclosed, but reflects our good faith belief to the best of our knowledge that some of that information from the applicable category may be and may have been disclosed.When We disclose personal information for a business purpose or a commercial purpose, We enter a contract that describes the purpose and requires the recipient to both keep that personal information confidential and not use it for any purpose except performing the contract.Sale of Personal Information
As defined in the CCPA, "sell" and "sale" mean selling, renting, releasing, disclosing, disseminating, making available, transferring, or otherwise communicating orally, in writing, or by electronic or other means, a consumer's personal information by the business to a third party for valuable consideration. This means that We may have received some kind of benefit in return for sharing personal information, but not necessarily a monetary benefit.Please note that the categories listed below are those defined in the CCPA. This does not mean that all examples of that category of personal information were in fact sold, but reflects our good faith belief to the best of our knowledge that some of that information from the applicable category may be and may have been shared for value in return.We may sell and may have sold in the last twelve (12) months the following categories of personal information: Category A: Identifiers Category B: Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) Category D: Commercial information Category F: Internet or other similar network activity
Share of Personal Information
We may share Your personal information identified in the above categories with the following categories of third parties: Service Providers Payment processors Our affiliates Our business partners Third party vendors to whom You or Your agents authorize Us to disclose Your personal information in connection with products or services We provide to You
Sale of Personal Information of Minors Under 16 Years of Age
We do not knowingly collect personal information from minors under the age of 16 through our Service, although certain third party websites that we link to may do so. These third-party websites have their own terms of use and privacy policies and we encourage parents and legal guardians to monitor their children's Internet usage and instruct their children to never provide information on other websites without their permission.We do not sell the personal information of Consumers We actually know are less than 16 years of age, unless We receive affirmative authorization (the "right to opt-in") from either the Consumer who is between 13 and 16 years of age, or the parent or guardian of a Consumer less than 13 years of age. Consumers who opt-in to the sale of personal information may opt-out of future sales at any time. To exercise the right to opt-out, You (or Your authorized representative) may submit a request to Us by contacting Us.If You have reason to believe that a child under the age of 13 (or 16) has provided Us with personal information, please contact Us with sufficient detail to enable Us to delete that information.
Your Rights under the CCPA
The CCPA provides California residents with specific rights regarding their personal information. If You are a resident of California, You have the following rights:
The right to notice.
You have the right to be notified which categories of Personal Data are being collected and the purposes for which the Personal Data is being used.
The right to request.
Under CCPA, You have the right to request that We disclose information to You about Our collection, use, sale, disclosure for business purposes and share of personal information. Once We receive and confirm Your request, We will disclose to You:
a. The categories of personal information We collected about You
b. The categories of sources for the personal information We collected about You
c. Our business or commercial purpose for collecting or selling that personal information
d. The categories of third parties with whom We share that personal information
e. The specific pieces of personal information We collected about You
f. If we sold Your personal information or disclosed Your personal information for a business purpose, We will disclose to You:i. The categories of personal information categories sold
ii. The categories of personal information categories disclosed
The right to say no to the sale of Personal Data (opt-out).
You have the right to direct Us to not sell Your personal information. To submit an opt-out request please contact Us.
The right to delete Personal Data.

You have the right to request the deletion of Your Personal Data, subject to certain exceptions. Once We receive and confirm Your request, We will delete (and direct Our Service Providers to delete) Your personal information from our records, unless an exception applies. We may deny Your deletion request if retaining the information is necessary for Us or Our Service Providers to: Complete the transaction for which We collected the personal information, provide a good or service that You requested, take actions reasonably anticipated within the context of our ongoing business relationship with You, or otherwise perform our contract with You. Detect security incidents, protect against malicious, deceptive, fraudulent, or illegal activity, or prosecute those responsible for such activities. Debug products to identify and repair errors that impair existing intended functionality. Exercise free speech, ensure the right of another consumer to exercise their free speech rights, or exercise another right provided for by law. Comply with the California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.). Engage in public or peer-reviewed scientific, historical, or statistical research in the public interest that adheres to all other applicable ethics and privacy laws, when the information's deletion may likely render impossible or seriously impair the research's achievement, if You previously provided informed consent. Enable solely internal uses that are reasonably aligned with consumer expectations based on Your relationship with Us. Comply with a legal obligation. Make other internal and lawful uses of that information that are compatible with the context in which You provided it.
The right not to be discriminated against.

You have the right not to be discriminated against for exercising any of Your consumer's rights, including by:
a. Denying goods or services to You
b. Charging different prices or rates for goods or services, including the use of discounts or other benefits or imposing penalties
c. Providing a different level or quality of goods or services to You
d. Suggesting that You will receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services
Exercising Your CCPA Data Protection Rights
In order to exercise any of Your rights under the CCPA, and if You are a California resident, You can contact Us:
By email: DPO@TAURIA.com
By mail: 170 Columbia St W - Unit 1 - Waterloo - ON - N2L 3L3 - Canada
Only You, or a person registered with the California Secretary of State that You authorize to act on Your behalf, may make a verifiable request related to Your personal information.Your request to Us must: Provide sufficient information that allows Us to reasonably verify You are the person about whom We collected personal information or an authorized representative Describe Your request with sufficient detail that allows Us to properly understand, evaluate, and respond to itWe cannot respond to Your request or provide You with the required information if We cannot: Verify Your identity or authority to make the request And confirm that the personal information relates to YouWe will disclose and deliver the required information free of charge within 45 days of receiving Your verifiable request. The time period to provide the required information may be extended once by an additional 45 days when reasonably necessary and with prior notice.Any disclosures We provide will only cover the 12-month period preceding the verifiable request's receipt.For data portability requests, We will select a format to provide Your personal information that is readily usable and should allow You to transmit the information from one entity to another entity without hindrance.
Do Not Sell My Personal Information
You have the right to opt-out of the sale of Your personal information. Once We receive and confirm a verifiable consumer request from You, we will stop selling Your personal information. To exercise Your right to opt-out, please contact Us.The Service Providers we partner with (for example, our analytics or advertising partners) may use technology on the Service that sells personal information as defined by the CCPA law. If you wish to opt out of the use of Your personal information for interest-based advertising purposes and these potential sales as defined under CCPA law, you may do so by following the instructions below.Please note that any opt out is specific to the browser You use. You may need to opt out on every browser that You use.
Website
You can opt out of receiving ads that are personalized as served by our Service Providers by following our instructions presented on the Service: The NAI's opt-out platform: http://www.networkadvertising.org/choices/ The EDAA's opt-out platform: http://www.youronlinechoices.com/ The DAA's opt-out platform: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=ENThe opt out will place a cookie on Your computer that is unique to the browser You use to opt out. If you change browsers or delete the cookies saved by your browser, You will need to opt out again.Mobile DevicesYour mobile device may give You the ability to opt out of the use of information about the apps You use in order to serve You ads that are targeted to Your interests: "Opt out of Interest-Based Ads" or "Opt out of Ads Personalization" on Android devices "Limit Ad Tracking" on iOS devicesYou can also stop the collection of location information from Your mobile device by changing the preferences on Your mobile device.
Children's Privacy
Our Service does not address anyone under the age of 18. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 18 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent's consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites
Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party's site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy
We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the "Last updated" date at the top of this Privacy Policy.You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us
If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

By email: DPO@TAURIA.com
By mail: 170 Columbia St W - Unit 1 - Waterloo - ON - N2L 3L3 - Canada

Cookie-instellingen
Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en onze marketinginspanningen te ondersteunen. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.